معرفی رئیس سازمان

سیدمحمد حسینی پور عزآبادی
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد
سیدمحمد حسینی پور در آبان ماه سال 1400 به عنوان سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر یزد منصوب گردید.