ارکان سازمان

 اعضای شورای سازمان

ردیف  نام و نام خانوادگی سمت
1  ابوالقاسم محی الدینی   شهردار و ریاست شورای سازمان
2  حمیدرضا رحیمدل  رئیس هیئت مدیره
3 سعید پاک سرشت  رئیس سازمان 
4  سیدعلی حسینی  کارشناس و عضو شورا
5  عباس امیری  کارشناس و عضو شورا
 اعضای هیأت مدیره

ردیف  نام و نام خانوادگی سمت
1  حمیدرضا رحیمدل  معاون خدمات شهری شهرداری یزد و رئیس هیئت مدیره سازمان
2 سعید پاک سرشت  رئیس سازمان و عضو هیئت مدیره
3  محمدعلی آزادی  عضو هیئت مدیره
4   فاطمه زارع   عضو ناظر شورای اسلامی شهر 
5 مجید تجملیان   عضو ناظر شورای اسلامی شهر
پرسنل واحد اداری سازمان

ردیف پست سازمانی نام و نام خانوادگی تلفن داخلی
1 مسئول دفتر ریاست مجید احمدی 5320
2 رئیس سازمان سعید پاک سرشت 5321
3 معاونت عملیات محمد باقری میدانی 5360
4 بازرس عملیات هادی غفاری 5361
5 روابط عمومی علیرضامسرت 5323
6 بسیج محسن عابدی 5324
7 فناوری اطلاعات محسن حامی فر 5325
8 حراست سیدضیاء ترابی 5326
9 نگهبانی نگهبانی 5327
10 امور اداری حمید رضا عسکری نیا 5330
11 امور اداری حسین مدعی 5331
12 امور عمومی علی زنگی 5332
13 موتوری مصطفی عزیزی 5333
14 بایگانی قاسم وکیلی 5334
15 ماشین آلات حامد حرمان 5335
16 دبیرخانه حسین باروتکوب زاده 5336
17 مدیر مالی محمد حسین صادقی 5340
18 حسابداری حمیدرضا جعفر پور 5341
19 کارپردازی علی محمد قدیری 5342
20 درآمد محسن نبی زاده 5343
21 امور مالی ابوالحسن توکل 5344
22 مسئول انبار و اموال مسعود دهقانی 5345
23 انبار و اموال حسین مظلوم 5346
24 رئیس گروه آموزش و پیشگیری مهدی حسینی 5350
25 کارشناس پیشگیری مجتبی حداد زاده 5351
26 کارشناس پیشگیری محمد سعیدی نیا 5352
27 کارشناس پیشگیری امیرحمزه ولی زاده 5353
28 آموزش امید شاهدی 5354
29 تربیت بدنی سعیدرضا فرمان 5355
30 آموزش شهروندی محسن سلطانبی 5356