ارتباط با مدیران

 

واحد

نام و نام خانوادگی

لینک ارسال پیام

عکس

شهـردار

ابوالقاسم محی الدینی

ارسال پیام

مـعاونیـن

امور زیربنایی و حمل و نقل شهری

محمدعلی سلمانی

ارسال پیام

 

برنامه ريزي و توسعه سرمایه انسانی

مجید بیکی

ارسال پیام

 

خدمات شهري

حمیدرضا رحیمدل

ارسال پیام

 

مالی و اقتصادی

سید علی مشتاقیون

ارسال پیام

 

معماري و شهرسازي

محمدمهدی شرافت

ارسال پیام

 

مدیـران منـاطق

منطقه يك شهرداري

حمید دهقان بنادکی

ارسال پیام

 

منطقه دو شهرداري

سيدابوالفضل كشفي

ارسال پیام

 

منطقه سه شهرداري

فرامرز رمضانی

ارسال پیام

 

منطقه بافت تاریخی

علیرضا نقوی

ارسال پیام

 

منطقه چهار شهرداري

رضا الهیاری

ارسال پیام

 

رؤسای سازما نـهای وابـستـه

آتشنشاني وخدمات ايمني

سیدمحمد حسینی پور

ارسال پیام

 

آرامستانها

علی زارع

ارسال پیام

 

آمارو فناوري

مهدی فلاح

ارسال پیام

 

امور مشارکت ها و سرمایه گذاری

سلیمانی

ارسال پیام

 

حمل و نقل بار و مسافر

مهدی فعالی

ارسال پیام

 

سازماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

محمدرضا دشتی

ارسال پیام

 

سیما، منظر و فضای سبز شهری

محمدحسن منصوری زاده

ارسال پیام

 

فرهنگي، اجتماعی ورزشی

مجتبی صداقت

ارسال پیام

 

عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

امین خبیری

ارسال پیام

 

مديريت پسماند

محمد برزگر

ارسال پیام