گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزشانزدهم (عباسعلی فرهادی )

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزشانزدهم (عباسعلی فرهادی )

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزشانزدهم (عباسعلی فرهادی )

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزشانزدهم (عباسعلی فرهادی )