گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزهجدهم (حسينعلي ميرجليلي)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزهجدهم (حسينعلي ميرجليلي)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزهجدهم (حسينعلي ميرجليلي)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزهجدهم (حسينعلي ميرجليلي)