گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزبیستم (سیدعباس سالاری)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزبیستم (سیدعباس سالاری)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزبیستم (سیدعباس سالاری)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزبیستم (سیدعباس سالاری)