نجات محبوسين درخودرو وانت

نجات محبوسين درخودرو وانت

نجات محبوسين درخودرو وانت

با تلاش آتش نشانان سرنشينان خودرو وانت  که در حادثه  تصادف  با خودروی پرايد در داخل خودرو محبوس شده بودند  نجات داده شدند . 

طبق اطلاع به مرکز فرماندهي  سازمان در روزهفتم ديماه ساعت 14:25 مبنی وقوع تصادف دو دستگاه خودرو در ابتداي شهرك صنعتي و محبوس شدن سرنشينان  خودرو وانت ، بیدرنگ پرسنل گروه امداد با يكدستگاه خودرو امدادي از ایستگاه شماره 4 به محل اعلام شده اعزام  كه در بدو ورود ، ضمن ایمن سازی محل ، بعد از قطع جريان برق خودرو   نسبت به  رها سازی مصدومين اقدام و آنها را تحویل  پرسنل اورژانس نمودند .