نجات راننده تاکسی از دل کویر

ساعت 22:33 یکشنبه 29 اردیبهشت ماه

یک راننده تاکسی که بعد از پیاده کردن مسافرانش ، هنگام برگشت به علت عدم آشنائی به منطقه و تاریکی شب ،در دل کویر گم و ماشینش نیز در ریگها گیر کرده بود، با سامانه 125تماس گرفته و از سازمان آتش نشانی یزد درخواست کمک می کند، امدادگران به همراه محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان در منطقه حضور یافته و با توجه به وسعت منطقه و شرایط کویری، پس از 2 ساعت جستجو آن راننده نجات یافت. سرعت عمل و تلاش بی وقفه امدادگران موجب گردید راننده تاکسی به نام محمدعلی صحیح و سالم به دامان خانواده خود بازگردد.