مزایده عمومی نوبت دوم فروش يك باب مغازه (تجاري) واقع درمجتمع تجاري شقايق

مزایده عمومی نوبت دوم فروش يك باب مغازه (تجاري) واقع درمجتمع تجاري شقايق

مزایده عمومی نوبت دوم فروش يك باب مغازه (تجاري) واقع درمجتمع تجاري شقايق

سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد به استناد بندیک صورتجلسه مورخ 11/03/92 هیات مدیره سازمان درنظر داردنسبت به فروش يك باب مغازه (تجاري) واقع دريزد، خيابان فرخي ، مجتمع تجاري شقايق ، واحد 212 به متراژ  21.32متر مربع با  قيمت پايه كارشناسي ازقرارهرمترمربع 42.000.000 ازطريق مزايده عمومي اقدام نمايدمتقاضيان ميتوانندحداكثرتا پايان وقت اداري روزسه شنبه مورخ 29/05/92 پيشنهاد قيمت خود را در پاكت سربسته محتوي  پاكت الف: سپرده تضميني و پاكت ب شامل: پيشنهاد قيمت به دبير خانه سازمان آتش نشاني يزد واقع در انتهاي بلوار صابر يزدي( ميدان شهيد سلطان پناه ) تسليم و رسيد دريافت نمايند.

شرايط شركت در مزايده :

1-پيشنهاد دهندگان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده  كه 5درصد قيمت كل پايه كارشناسي مي باشدرا نقدا"به حساب جاري1002147949 بانك شهر در وجه سازمان آتش نشاني يزد واريزويا به صورت ضمانت نامه بانكي ذينفع سازمان آتش نشاني يزدارائه نمايند.

2-سپرده نفرات اول ودوم تازمان انعقاد قرارداد نزد سازمان باقي  مانده چنانچه برنده اول تا دوم حاضر به انجام معامله نشوند برابرماده 20آئين نامه مالي شهرداريها سپرده مربوطه به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

3-به پيشنهادات مبهم ،مشروط ،فاقد سپرده وپيشنهاداتي كه پس از انقضاي مهلت مقرر در آگهي دريافت شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4-سازمان آتش نشاني يزد در رد يا قبول هريك ازپيشنهادات مختار است.

5-برنده مزايده مكلف  است ظرف مدت يك هفته پس از اعلام سازمان نسبت به واريز 40 درصد  مبلغ پيشنهادي را نقدا و مابقی را طی اقساط مساوی ظرف مدت شش ماه به حساب شماره 1002147691درآمد سازمان آتش نشاني  نزد بانك شهر اقدام نمايد.

6-انتقال رسمي سند موكول به وصول كل مبلغ است.

7-كليه هزينه ها اعم از چاپ آگهي ،ماليات،عوارض وهزينه نقل وانتقال و...به عهده برنده مزايده ميباشد.

8-پيشنهادات واصله درساعت 10.00روز پنج شنبه مورخ 31/05/92 با حضور اعضاي كميسيون مزايده دردفتر كار معاونت اداري ومالي شهرداري يزد باز وقرائت وتصميم گيري خواهد شد.