مراسم رونمایی از خودروها و تجهیزات جدید آتش نشانی یزد.

📌مراسم رونمایی از خودروها و تجهیزات جدید آتش نشانی یزد

رونمایی از خودروهای جدید سازمانآتشنشانیوخدماتایمنیشهردارییزد با حضور #جمالالدینعزیزی شهرداریزد ، اعضای شورایاسلامیشهریزد ، مدیرکل دفترامورشهریوشوراهایاستاندارییزد ، مدیر کل مدیریتبحران استانداری، نمایندگان سازمان های اورژانس و هلال_احمر و مدیران شهرداری برگزار شد.

۹ دستگاه خودرو شامل چهار دستگاه خودرو پیشرو، دو دستگاه خودرو نجات، گوی اطفای حریق و دستگاه واترمیست (سامانه غبار آب) از جمله تجهیزاتی بود که به ارزش ۵۰ میلیارد ریال از امروز در اختیار آتش_نشانی قرار گرفت.