شركت كاركنان بيمارستان فرخي در كلاسهاي آموزشي

شركت كاركنان بيمارستان فرخي در كلاسهاي آموزشي

شركت كاركنان بيمارستان فرخي در كلاسهاي آموزشي

واحد آموزش اين سازمان در راستاي آموزش عمومي و ارتقاء سطح ايمني شهروندان اقدام به برگزاري يكدوره آموزش مسائل ايمني جهت كاركنان بيمارستان فرخي نمود .

اين دوره آموزشي كه از تاريخ  26 فروردين  الي 3  ارديبهشت  در ايستگاه  شماره 5  سازمان با حضور600 نفر از كاركنان اين بيمارستان  در حال برگزاري مي باشد شركت كنندكان ضمن شركت پرشور خود در اين كلاسها  با اصول و مباني حريق ، انواع آتش سوزي ، روشهاي مقابله با حريق، چگونگي استفاده ار خاموش كننده ها و روشهاي تخليه اضطراري آشنا شدند.    در پايان اين دوره به شركت كنندگان گواهي آموزشي اعطاء مي گردد.