حضور آتش نشانان در راهپيمايي يوم ا... 22 بهمن

حضور آتش نشانان در راهپيمايي يوم ا... 22 بهمن

حضور آتش نشانان در راهپيمايي يوم ا... 22 بهمن

پرسنل اين سازمان به همراه جمع كثيري از آتش نشانان داوطلب همگام با ديگر اقشار ملت در مراسم  راهپيمايي  اين روز فرخنده شركت نمودند .

شايان ذكر است كه اين سازمان در جهت برقراري ايمني مسير راهپيمايي با استقرار 3 دستگاه خودرو سنگين در طول مسير ( بلوار امام زاده جعفر – ميدان بعثت – ميدان شهداء ) ايمني مسير را در طول راهپيمايي براي شركت كنندگان برقرار نمودند .