جولان خودروهای نا ایمن در شهر

جولان خودروهای نا ایمن در شهر

جولان خودروهای نا ایمن در شهر

جولان خودروهای نا  ایمن در شهر

 

هر روزه با پیشرفت و گسترش استفاده از فن آوری های جدید و استفاده از دستاوردهای جدید خطراتی استفاده کنندگان از این وسایل را تحدید می کند خودرهای ناایمن یکی از این وسایل هست که خطراتی را در پی دارد خصوصا کشور ما که با افزایش قیمت بنزین استفاده کنندگان را بسوی استفاده از گازهای CNGو LPG سوق داده است خطرانی که شاید کمتر استفاده کننده ای از وجود آن اگاه بوده و اقدامی در جهت کاهش این خطرات انجام دهد .

به نظر شما ایا همیشه تقاص یک اشتباه را خود استفاده کننده می پردازد . آیا در هنگام تصادفات فقط شخصی مقصر است که صدمه می بیند و یا جانش را در این راه می گذارد . آیا عدم رعایت اصول ایمنی در هنگام حوادث تنها مالکین و متصرفین آن متضرر می شوند و یا سایرین نیز در این حادثه متضرر می شوند .

در کشور خودروهایی را هر روزه در سطح شهر در حال تردد می بینید که مالکین آن شاید از ایمنی چیزی را نفهمیده و یا از درک آن تنها سود و منافع خود را در نظر میگیرند .شاید شما نیز در سطح شهر با خودروهایی برخورد کرده اید که به علت سوخت بالا به استفاده از کپسول گاز مایع جهت سوخت خودرو روی آورده اند و در بعضی مواقع این اقدام را ناشی از کمبود بنزین می دانند در حالی که کمتر نکته ایمنی را رعایت نموده باشند . در بعضی مواقع مشاهده می شود که خودرویی با گذاشتن کپسول گاز مایع در تاج خودرو و کشیدن شلنگ رابط به موتور خودرو و از این گاز کپسول استفاده می کنند . در حالی که کمتر به فکر ایمنی خود و سرنشینان خودرو و سایر همشهریان باشد .آیا مسئول برخورد با این بی مبالاتی ها کیست ؟ آیا مامورین راهنمایی و رانندگی هر روزه در شهر این خودرو ها را نمی بینند .آیا مسولین و فروشندگان کپسول های گاز مایع در اطراف خود شارژ بی رویه کپسول های خودرویی با این کپسولهای گاز را نمی بنید .آیا مسئولین که وظیفه برقراری نظم و ایمنی در سطح شهر را بر عهده دارند هر روزه این ایمنی را زیرپای گذاشته شده را نمی بینند.آیا برگه معاینه فنی صادر شده برای خودروها فقط برای این است که خودرو دود نکند و ترمز خوبی داشته باشد .ایا این وظیفه آتش نشانی است که با این فرهنگ غلط مردم مبارزه کند و یا ...........

شاید آمار نشان دهنده  دقیقی از تعداد حوادث اینگونه خودروها نباشد ولی این حوادث اتفاق افتاده و می تواند جان همشهریان را به خطر بیاندازد پس باید فکری در این خصوص نمود .

تهیه و تنظیم : محمدحسین انتظامی - سرپرست ایستگاه شماره یک