تصادف سه دستگاه خودرو در جاده خضر آباد

تصادف سه دستگاه خودرو در جاده خضر آباد

تصادف سه دستگاه خودرو در جاده خضر آباد

سه دستگاه خودرو تريلر ولو ،پرايد و پيكان در جاده خضر آباد با يكديگر  برخورد نمودند .

طبق اطلاع  پليس راهور به سامانه 125 اين سازمان ساعت 08:11 مورخ28/02/92 مبني بر تصادف يكدستگاه خودرو تريلر با دو دستگاه خودرو پرايد141 و پيكان در جاده خضر آباد ، بيدرنگ 2 دستگاه خودروي امدادو نجات از ايستگاه شماره 4و 8 به محل اعزام و ضمن ايمن سازي محل با بكارگيري تجهيزات امداد جاده ايي موفق شدند راننده پرايد كه خانمي 22 ساله و مجروح  بود را به بيرون انتقال و جهت درمان تحويل پرسنل اور‍ژانس حاضر در محل نمايند .