برگزاري جلسه مسائل ايمني و آتش نشاني مربوط به شهرك صنعتي يزد

برگزاري جلسه مسائل ايمني و آتش نشاني مربوط به شهرك صنعتي يزد

برگزاري جلسه مسائل ايمني و آتش نشاني مربوط به شهرك صنعتي يزد

اين جلسه  با محوريت واحد آموزش و پيشگيري سازمان آتش نشاني يزد  در تاريخ دهم ارديبهشت راس ساعت 9 صبح در اطا ق مدير عامل و با حضور نماينده محترم شركت شهركهاي صنعتي يزد و همچنين نماينده محترم شركت عمران شهرك صنعتي يزد  پيرامون مسائل ايمني و آتش نشاني برگزار گرديد  .

هدف از برگزاري اين جلسه ، تهيه شناسنامه ايمني جهت كليه واحدهاي صنعتي  مستقر در اين شهرك از نظر نوع مواد اوليه ، محصولات توليدي ، مخازن سوخت ، چگونگي اطفاء حريق و ديگر مسائل ايمني بود .

در اين جلسه مقرر گرديد كه اطلاعات مربوط به كارخانه ها و
 واحد هاي توليدي به صورت اطلاعات
GPS و GIS در اختيار اين سازمان قرار گيرد و با توجه به موقعيت ايستگاه شماره 4 نيز مقرر گرديد در آينده نزديك ايستگاه مستقل در داخل مجموعه شهرك احداث گردد .