انجام دو مورد عملیات امداد و نجات چاه

انجام دو مورد عملیات امداد و نجات چاه

انجام دو مورد عملیات امداد و نجات چاه

امدادگران سازما ن آتش نشانی و خدمات ایمنی در روز دهم فروردین در 2 مورد حاثه امداد و نجات چاه در بلوار شهیدان  انتظاری و میدان طلائیه شرکت نمودند .

این حوادث درساعت 11:29 و 21:29 از سوی شهروندان  به ستاد فرماندهی اطلاع رسانی و 4 دستگاه خودرو  امداد چاه به محل های اعلام شده عزیمت و ضمن ایمن سازی اقدام به بیرون آوردن فرد 40ساله به نام  نجیب سلطانی  از عمق 10 متری و همچنین نجات کودک 10 ساله به نام   امیر حسین رئیسی   از عمق 8 متری نمودند .

آتش نشانان مجروحین را جهت معاینات بیشتر تحویل پرسنل اورژانس نمودند .

   این سازمان به افراد مقنی توصیه نمود  جهت روشنایی در عمق چاه   با وجود رطوبت و رعايت ایمنی بیشتر از برق  با ولتاژ پائین  استفاده نمايند.