انبار فروشگاه تيراژه طعمه حريق شد

انبار فروشگاه تيراژه طعمه حريق شد

انبار فروشگاه تيراژه طعمه حريق شد

طي تماس از طريق تلفن همراه به سامانه 125 اين سازمان در ساعت 9:18 روز بيست و ششم خرداد و اعلام  حريق در فروشگاه بزرگ تيراژه سريعاٌ يكدستگاه خودروي عملياتي از ايستگاه شماره 1 به بلوار امام جعفر صادق اعزام و ضمن ايمن سازي محل   و  شناسايي كانون حريق   با استفاده ار ماده اطفايي آب اقدام به مهار  آتش  نموده و از سرايت حريق به  ديگر قسمتهاي فروشگاه جلوگيري نمودند .

محمد رضا رحيمي معاونت عمليات علت اين حريق را كاركرد بيش ار حد هواكش  و ايجاد گرما و سپس   اتصالي برق و سرايت حريق   به سقف كاذب فروشگاه اعلام کرد و گفت با توجه به اينكه  حريق در محيط سربسته به صورت كند سوزي ادامه داشته لذا  بيشترين خسارت مربوط به دود زدگي البسه موجود در فروشگاه بوده است .