آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

42

حادثه

44

جمع

86