آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

35

حادثه

44

جمع

79