آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

31

حادثه

43

جمع

74