آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

27

حادثه

30

جمع

57