آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

20

حادثه

40

جمع

60