آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

26

حادثه

27

جمع

53