آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

23

حادثه

63

جمع

86