آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

24

حادثه

38

جمع

62