آتش نشانان از بروز یک فاجعه جلوگیری کردن

ساعت 9:02 دیروز صبح دوشنبه 6 خرداد ماه

سرعت عمل نیروهای عملیاتی آتش نشانی یزد در خاموش کردن یک ژنراتور برق از وقوع یک حادثه بزرگ جلوگیری نمودند.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان که خود را به محل حریق رسانده و ناظر بر عملکرد نیروها بود، گفت : رخداد این حادثه به سامانه 125 سازمان اطلاع رسانی می شود که بلافاصله ستاد فرماندهی 2 دستگاه خودروی اطفای حریق از ایستگاه شماره 4 به منطقه ویژه اقتصادی واقع در شهرک صنعتی یزد اعزام می نماید .

وی افزود : نخسین گروه از آتش نشانان کمتر از 8 دقیقه به محل آتش سوزی رسیدند و در بدو ورود به محل مشاهده شد یك ژنراتور برق به علت نامعلومی دچار آتشسوزی شده و دود حاصل از آن آسمان را تیره و تار کرده است که در این هنگام به علت استفاده مقدار زیادی روغن در این ترانسها هر آن احتمال انفجار و گسترش آتش به دیگر قسمتها وجود داشت که در این لحظه آتش نشانان در یک عملیات خیلی حساس و با استفاده از تجهیزات مخصوص حریق را مهار می کنند.

رحیمی با اشاره به اینکه ، این آتشسوزی تنها خسارت مالی در پی داشت و با کمترین تعلل می توانست تبدیل به یک حادثه بزرگ شود، گفت : نیروهای عملیاتی پس از اجرای عملیات خنک کردن و ارائه توصیه های ایمنی به ماموریت خود خاتمه و به ایستگاه خود مراجعت نمودند.