آتش سوزي گسترده دریک شركت تولید موکت

حریق گسترده در یک شرکت تولیدی موکت واقعدر مهریز بـه مرکـز فوریتهای 125 آتش نشانی یزد اطلاع رسانی شد.

به گزارش ستاد خبری 125، ستاد فرماندهی بعد از دریافت این رخ داد ، بخاطر خارج از محدوده بودن محل آتشسوزی ضمن هماهنگی با آتشپاد سوم سیدمحمد میرجلیلی رئیس سازمان آتش نشانی یزد ،بلافاصـله 1 دسـتگاه خودروي اطفاي حریـق از ایسـتگاه شـماره 2 و متعاقـب آن بـه دلیـل گستردگی حریق 5 دستگاه خودروي اطفاي حریق و تانکر آبرسان از سایر ایستگاه هاي سازمان جهت کمک به آتش نشانان مهریز اعزام نمود.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان که در محـل حادثـه حضور داشت و ناظر بر عملکرد نیروها بود، گفت: آتش نشانان به محض رسیدن به محل با صحنه اي مواجـه شدند که شعله های آتش تمام فضای انبار ها را فراگرفته بود و در حال سرایت به دیگر قسمتهای شرکت بود و دود حاصل از آن آسمان را تیره و تار کرده بود.

رحیمی افزود : خیلی سریع آتش نشانان را به 5 گروه تقسـیم کردیم، ابتداء گروه اول با استفاده از یکدستگاه لدر ماموریت آنها جدا سازی و جلوگیري از گسترش حریـق بـه دیگرسوله ها بــود و 4 گــروه دیگــر بــا  خودروهاي اطفاي حریق موجود ،حلقه محاصره اي اطراف حریق ایجـاد و هر لحظه حلقه محاصره را تنـگ تـر نمـودند تـا در نهایـت بـا تـلاش مضاعف و با همکاری آتش نشانان مهریز در کمترین زمان ممکن توانستیم حریق را مهار و خاموش کنیم.