انبار فروشگاه تيراژه طعمه حريق شد

انبار فروشگاه تيراژه طعمه حريق شد

طي تماس از طريق تلفن همراه به سامانه 125 اين سازمان در ساعت 9:18 روز بيست و ششم خرداد و اعلام  حريق در فروشگاه بزرگ تيراژه سريعاٌ يكدستگاه خودروي عملياتي از ايستگاه شماره 1 به بلوار امام جعفر صادق اعزام و ضمن ايمن سازي محل   و  شناسايي كانون حريق   با استفاده ار ماده اطفايي آب اقدام به مهار  آتش  نموده و از سرايت حريق به  ديگر قسمتهاي فروشگاه جلوگيري نمودند .

محمد رضا رحيمي معاونت عمليات علت اين حريق را كاركرد بيش ار حد هواكش  و ايجاد گرما و سپس   اتصالي برق و سرايت حريق   به سقف كاذب فروشگاه اعلام کرد و گفت با توجه به اينكه  حريق در محيط سربسته به صورت كند سوزي ادامه داشته لذا  بيشترين خسارت مربوط به دود زدگي البسه موجود در فروشگاه بوده است .