نرم افزار های ارزیابی مواد خطر ناک ERG 2012

نرم افزار های ارزیابی مواد خطر ناک ERG 2012


نرم افزار های ارزیابی مواد خطر ناک ERG 2012

نرم افزار جامع ارزیابی مواد خطر ناک شامل اطلاعات مفید جهت عملیات مواد شیمیایی و سم شناسی

 1 خطرات 

 ۲شماره راهنمای ماده

 ۳ نحوه حمل و کار با آن

۴   عملیات آن مخصوصا آتش نشانان

۵  شمار بین المللی ماده شیمیایی و دهها اطلاعات دیگر 

 

برای دانلود نسخه کامپیوتری این نرم افزار بروی عکس زیر کلیک کنید ....

 

 

 

برای دانلود نسخه اندرویدی این نرم افزار بروی عکس زیر کلیک کنید ....