مزایده عمومی نوبت اول فروش يك باب مغازه (تجاري) واقع درمجتمع تجاري شقايق

مزایده عمومی نوبت اول فروش يك باب مغازه (تجاري) واقع درمجتمع تجاري شقايق