سقوط کارگر مقنی به عمق چاه

سقوط کارگر مقنی به عمق چاه


سقوط کارگر مقنی به عمق چاه

کارگری که درحال حفر چاه   بود به علت عدم رعایت نکات ایمنی و پاره شدن سیم بکسل در عمق 12 متری  سقوط نمود .

رخداد این حادثه در روز دوازدهم آذر ساعت 11:56 به ستاد فرماندهی اطلاع رسانی دو  دستگاه خودرو امداد و نجات  از ایستگاه شماره6 و7 به بلوار مدرس  اعزام  و ضمن ایمن سازی  محل و کشیدن نوار خطر در محدوده عملیات  با بکار گیری از از تجهیزات امداد و نجات چاه  ضمن  فیکس نمودن مصدوم ،   وی را به بیرون چاه  انتقال و بعلت جراحت از ناحیه قفسه سینه   مصدوم  را تحویل پرسنل اورژانس حاضر  در محل نمودند 

سید عباس میرشمسی سرپرست سازمان  در این خصوص به کارفرمایان توصیه نمود : درهنگام حفاری ضمن  رعایت نکات ایمنی و تجهیز کارگران   به وسایل انفرادی و اطمینان از ایمن بودن تجهیزات  اقدام به حفر چاه نمایند .