حضور شهروندان ، دانش آموزان و هيات هاي ورزشي ، مسئولين به سازمان آتش نشاني يزد براي همدردي با آتش نشانان حادثه پلاسكو (امروز يكشنبه مورخ 3 بهمن ماه)

حضور شهروندان ، دانش آموزان و هيات هاي ورزشي ، مسئولين به سازمان آتش نشاني يزد براي همدردي با آتش نشانان حادثه پلاسكو (امروز يكشنبه مورخ 3 بهمن ماه)