آگهی مزایده اجاره مغازه سازمان آتش نشانی یزد

آگهی مزایده اجاره مغازه سازمان آتش نشانی یزد