اولین نمایشگاه ایمنی و آتش نشانی درمسجد ملا اسماعیل