اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره


اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

 

   

نام و نام خانوادگی

سمت

1

حسین صالحیان

 

 معاون خدمات شهری شهرداری یزد

رئیس هیئت مدیره سازمان

 

2

 

 

3

سیدمحمد میرجلیلی

عضو و رئیس سازمان

4

هادی هادی نسب

 

عضو علی البدل