اعضای شورای سازمان

اعضای شورای سازمان


اعضای شورای سازمان

اعضای شورای سازمان

 

نام و نام خانوادگی

سمت

1

جمال الدین عزیزی بندرآبادی

 شهرداری یزد و رئیس شورای سازمان

2

علیرضا فرشید

کارشناس و عضو

3

محسن حرازی زاده 

کارشناس و عضو

4

محسن صادقیان 

کارشناس و عضو

5

حسین صالحیان

 

رئیس هیئت مدیره و عضو شورای سازمان