پیام استاندار محترم یزد به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی

پیام استاندار محترم یزد به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی


پیام استاندار محترم یزد به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی

پیام استاندار محترم یزد به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی

 

 

آدرس کوتاه :