اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد ، شهردار ، معاون و مدير عامل سازمان آتش نشاني يزد ديشب با حضور در جمع خانوادة "شهيد مسعود تيموري" مراتب تسليت خود را اعلام و از ايشان دلجويي نمودند

اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد ، شهردار ، معاون و مدير عامل سازمان آتش نشاني يزد ديشب با حضور در جمع خانوادة "شهيد مسعود تيموري" مراتب تسليت خود را اعلام و از ايشان دلجويي نمودند


اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد ، شهردار ، معاون و مدير عامل سازمان آتش نشاني يزد ديشب با حضور در جمع خانوادة "شهيد مسعود تيموري" مراتب تسليت خود را اعلام و از ايشان دلجويي نمودند

اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد ، شهردار ، معاون و مدير عامل سازمان
 آتش نشاني يزد ديشب با حضور در جمع خانوادة "شهيد مسعود تيموري" مراتب تسليت خود را اعلام و  از ايشان دلجويي نمودند

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، يكشنبه شب مورخ 23 اسفند ، تني چند از اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد ،شهردار يزد ، معاون خدمات شهري و رئيس هيات مديره سازمان با مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد به جمع خانوادة شهيد "مسعود تيموري" پيوسته و مراتب تسليت ، تأسف و تألم خود را اعلام و از آن خانوادة معزز دلجويي نمودند .