اطلاعیه پذیرفته شدگان مرحله اول به کارگیری نیرو در آتش نشانی

اطلاعیه پذیرفته شدگان مرحله اول به کارگیری نیرو در آتش نشانی


اطلاعیه پذیرفته شدگان مرحله اول به کارگیری نیرو در آتش نشانی

زمان برگزاري تست ورزشي قبول شدگان  مرحله اول آتش نشانی  راس ساعت 8 صبح در محل ايستگاه مركزي سازمان واقع در بلوار صابر يزدي به شرح ذیل مي باشد:

 

1- متقاضيان راننده در تاريخ 20/4/88 تست ورزشي و در تاريخ 21/4/88 تست فني و رانندگي بعمل مي آيد .

 

2- تست ورزشي ، عملي متقاضيان رشته شغلي امداد ونجات در تاريخ هاي 22/4/88 و 23/4/88

 مي باشد .

 

3- تست ورزشي ، عملي متقاضيان رشته شغلي آتش نشان در تاريخ 24/4/88 و 25/4/88 مي باشد .

پذيرفته شدگان مرحله اول جهت انجام تست هاي ورزشي و عملياتي به نكات ذيل توجه نمايند :

1-    كليه داوطلباني كه داراي حكم يا گواهي ورزشي معتبر هستند در اسرع وقت و قبل از برگزاري آزمون عملي ، ورزشي اصل حكم يا گواهي را به همراه اصل مدرك تحصيلي ديپلم به امور اداري سازمان ارائه نمايند .

2-    جهت انجام تست هاي ورزشي لباس و كفش و دستكش و ... ورزشي به همراه داشته باشند .

3-   درصورت عدم توانائي اعم از جسماني و روحي جهت انجام تست هاي ورزشي ، عملي داوطلب موظف است قبل از انجام تست موضوع را به مسئولين ذيربط اطلاع دهد در غيراينصورت مسئوليت هرگونه صدمات و مشكلات وارده بعهده داوطلب خواهد بود .

4-   داوطلبان رشته شغلي راننده وسائط نقليه نيز مي بايست اصل و كپي گواهينامه پايه يك و ديگر رشته هاي شغلي اصلي و كپي گواهينامه پايه دو را به امور اداري ارائه نمايند. 

جهت اطلاعات بيشتر در صورت نياز مي توان با شماره تلفن 12-6258111 داخلي 138 امور اداري سازمان تماس حاصل نمائيد .


 

آدرس کوتاه :