گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز پنجم (محمودفتوحی)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز پنجم (محمودفتوحی)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز پنجم (محمودفتوحی)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز پنجم (محمودفتوحی)