گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز نهم(حبیب فاخر)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز نهم(حبیب فاخر)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز نهم(حبیب فاخر)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز نهم(حبیب فاخر)