گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزبیست و چهام(حسین دهقان نیری)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزبیست و چهام(حسین دهقان نیری)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزبیست و چهام(حسین دهقان نیری)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته

روزبیست و چهام(حسین دهقان نیری)