پیام شهردار محترم یزد به مناسبت 7 مهر

پیام شهردار محترم یزد به مناسبت 7 مهر

پیام شهردار محترم یزد به مناسبت 7 مهر

خدا را شاکرم که انسانهاي ايثارگر و شجاع را مامور هموارسازي بستر زندگي و رهايي انسانهاو محيط زيست از انواع خطرها وبلاياي طبيعي و غير طبيعي نمود؛ اينها نيستند مگر مامورين عزيز آتش نشاني و ايمني كه در زمان آرامش در تكاپوي ارتقاء و راهكارهاي گسترش ايمني اند و در هنگام وقوع حوادث بي باكانه و از خود گذشته با تمام وجود سعي در برگرداندن آرامش و رفع خطر و ارزاني سلامت به جامعه بشري هستند. سازمان آتش نشاني و خدمات ایمنی مانند هرسازمان ديگر داراي وظايفي است كه عمده ترين آنها نجات جان افراد ، مهار و اطفاي آتش سوزيها ، حفاظت از سرمايه هاي ملي و ارائه آموزشهاي عمومي و تخصصي در جهت ارتقاء سطح فرهنگ ايمني شهروندان مي باشد.توسعه شهرنشيني و كاربرد تكنولوژي پيچيده در ايجاد امكانات شهري، استفاده از تأسيسات عظيم و ساختمانهاي بلند و فعاليت مراكز اجتماعي و اقتصادي بزرگ ، توليد روزافزون محصولات مصرفي و سرمايه اي در مراكز صنعتي و توليدي ، بكارگيري مراكز بزرگ تخليه و نگهداري كالا و محصول، خطرات زيادي را به همراه دارد كه هر لحظه شهروندان را مورد تهديد قرار مي دهد.مديريت حوادث كه از تنوع بي شماري برخوردار هستند نياز به امكانات و تجهيزات پيچيده واطلاعات دقيقي از علوم و فنون مختلف دارد که مديران و مسئولين سازمان آتش نشاني بايستي دقيقاً از استانداردهاي ايمني و حفاظت از حريق آگاهي داشته و تجهيزات و ابزار لازم در ارائه خدمات امدادي را در اختيار گرفته و بكارگيرنداینجانب ضمن گراميداشت روز هفتم مهرماه، زحمات كليه پرسنل سازمان  آتش نشاني وخدمات ايمني را ارج نهاده و  سلامتی و توفيق روز افزون را از درگاه ایزد متعال برايشان مسئلت می نمایم.