واژگونی خودرو سواری 2 نفر مصدوم در پی داشت

ساعت 21:28 دیشب اول مهر ماه

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان در مورد این حادثه گفت : یک دستگاه خودروي سواری هیوندا i20 با 2 نفر سرنشین به علت نامعلومی از مسیر اصلی خود منحرف و واژگون مي شود و این حادثه رقم می خورد. رحیمی با اشاره به اینکه، در این حادثه هر 2 نفر از سرنشین آن خودرو به نام رضا- گ 26 ساله (راننده) و خانم مائده – م (سرنشین) 19 ساله به شدت مصدوم و راننده در اتاقک خودرو محبوس بود، که بلافاصله نیروهای عملیاتی با قطع جریان برق خودرو و نصب علائم هشدار دهنده در مسیر جاده ، محل حادثه را ایمن سازی کرده و خیلی سریع فرد محبوس شده را به بیرون کابین منتقل و با دیگر مجروح حادثه تحویل عوامل اورژانس نمودند