واژگوني خودرو ماكسيما منجر به فوت راننده شد

به گزارش مركز ستاد فرماندهي سازمان ، در پي تماس تلفني آتش نشاني اشكذر به سامانه 125 اين ستاد راس ساعت  22:43 مورخ دوازدهم تير ماه مبني بر واژگوني خودرو  ، بلافاصله تيم امداد و نجات از ايستگاه هاي شماره 4 و 8 به محل حادثه واقع در جاده خضرآباد بعد از پادگان حضرت آيت ا... خاتمي اعزام كه با راهنمائي ديگر سرنشين آن خودرو ، ضمن ايمن سازي جاده مشاهده مي شود خودرو ماكسيما به علت انحراف از جاده واژگون شده و راننده آن به شدت مجروح شده كه بيدرنگ تيم امداد و نجات با بكار گيري تجهيزات ويژه راننده را در اختيار امدادگران اورژانس قرار دادند .

شايان ذكر است  كه امدادگران اورژانس پس از معاينه متاسفانه فوت راننده را اعلام نمودند .

مجيد موركيان رئيس ايستگاه شماره 4 به رانندگان توصيه نمود در معابر درون شهري و برون شهري حتماً با سرعت مطمئنه رانندگي كنند تا انشاا.. شاهد چنين حوادث دلخراشي نباشيم .