نجات صاحبخانه از مرگ حتمی

نجات صاحبخانه از مرگ حتمی

نجات صاحبخانه از مرگ حتمی

طبق اطلاع به مرکز پیام سازمان  ساعت 20:24 مورخ 28/08/91 از طریق تلفن ثابت به مرکز پیام سازمان مبنی بر حریق در منزل مسکونی واقع در طبقه بالای کارگاه نجاری، دو دستگاه خودروی اطفایی از ایستگاه شماره 5 و 6 به خیابان امام  اعزام و مبادرت به اطفاء حریق نمودند. شایان ذکر است با توجه به خواب بودن صاحبخانه در منزل و حضور به موقع پرسنل این سازمان وی به طور معجزه آسایی از مرگ حتمی نجات پیدا نمود .