موقع نشت گاز چه باید کرد؟

موقع نشت گاز چه باید کرد؟

موقع نشت گاز چه باید کرد؟

ضمن حفظ خونسردی و سرعت عمل اقدامات زیر را انجام دهید 

* افراد خانواده را از خطر با خبر نموده و از محل آلوده به گاز خارج نمائید.

* فورا شیر اصلی گاز را ببندید.

* در صورتی که کنتور برق خارج از محیط پخش گاز قرار داشته باشد، آن را قطع کنید.

* به هیچ وجه وسایل برقی را روشن نکنید و در صورت نیاز به روشنائی می توانید یک چراغ قوه را بیرون از محل آلوده به گاز روشن و سپس آن را به محل بیاورید.

* دربها و پنجره ها را با احتیاط و آرام باز کنید.

* با تکان دادن حوله یا پارچه پنبه ای مرطوب گاز منتشر شده در محیط را به بیرون هدایت کنید.