مهار شعله هاي آتش در كارگاه بافندگي

مهار شعله هاي آتش در كارگاه بافندگي

مهار شعله هاي آتش در كارگاه بافندگي

طبق اطلاع به مركز پيام سازمان در دقايق اوليه بامداد روز پنجشنبه مورخ نونزدهم بهمن مبني بر حريق كارگاه بافندگي واقع در شاهديه ،زنگ حريق در ايستگاه شماره 3 ، 5 و 8 به صدا درآمد و بلافاصله 4 خودروي  اطفايي به محل مورد نظر اعزام شدند .

آتش نشانان در بدو ورود با مشاهده دود و آتشي كه از كارگاه بافندگي به هوا متصاعد شده بود ضمن ايمن سازي محل با استفاده از چند رشته لوله آبرسان و استفاده از دستگاه  تنفسي مدار بسته به داخل كارگاه رفته و پس از 2 ساعت تلاش موفق به خاموش نمودن
شعله هاي آتش نموده و از سرايت حريق به كارگاههاي مجاور جلوگيري نمودند .

محمد رضا رحيمي معاونت عمليات  سازمان علت اين حريق را اتصالي برق از تابلو دستگاه واقع در انتهاي سالن عنوان و متذكر شد كه صاحبان اين گونه كارگاهها ضمن رعايت نكات ايمني سيستم برق كشي كارگاه خودرا هر شش ماه يكبار كنترل و بازيبيني نمايند .