مهار شعله هاي آتش در انبار پارچه

مهار شعله هاي آتش در انبار پارچه

مهار شعله هاي آتش در انبار پارچه

طبق اطلاع به مركز فرماندهي سازمان از طريق تلفن همراه ساعت 44:2 صبح روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم بهمن مبني حريق انبار پارچه واقع در شهرك دانشگاه ، زنگ حريق در ايستگاه شماره 9 و بعد جهت كمك در ايستگاه شماره 1 به صدا درآمد و بلافاصله 2 دستگاه خودروي اطفايي به محل مورد نظر اعزام شدند .

آتش نشانان در بدو ورود با مشاهده دود كه از انبار پارچه به هوا متصاعد شده بود ضمن ايمن سازي محل با استفاده از چند رشته لوله آبرسان و همچنين با استفاده از دستگاه تنفسي مدار بسته به داخل انبار رفته و پس از يك ساعت تلاش مضاعف موفق به خاموش نمودن شعله هاي آتش گردیده و بعد از ارائه نكات ايمني جهت انجام ماموريتهاي بعدي به ايستگاه خود مراجعت نمودند .