مزایده عمومی نوبت اول فروش يك باب مغازه (تجاري) واقع درمجتمع تجاري شقايق

مزایده عمومی نوبت اول فروش يك باب مغازه (تجاري) واقع درمجتمع تجاري شقايق

مزایده عمومی نوبت اول فروش يك باب مغازه (تجاري) واقع درمجتمع تجاري شقايق